نشان درجه یک علمی حافظ‌شناسی

از دیگر فعالیت‌های مرکز حافظ‌شناسی که به منظور  قدردانی‌ازپژوهشگران برجسته و پژوهش‌های برتر صورت‎ می‌گیرد، اعطای «نشان درجه یک‌علمی حافظ‌پژوهی» به دانشمندان ممتاز است که تاکنون به پنج حافظ‌ پژوه ایرانی و غیرایرانی تخصیص یافته ‌است. این نشان، نخست درسال ۱۳۸۶ هـ.ش به دو حافظ‌ پژوه خارجی، شارل هانری دو فوشه کور (از کشور فرانسه) و جیوانی ماریا درمه (از کشور ایتالیا) و پس از آن در سال ۱۳۸۷ به سلیم نیساری، در سال ۱۳۸۸ به بهاءالدین خرمشاهی و در سال ۱۳۹۶ به سعید حمیدیان اعطا شده است.

بجز اعطای نشان علمی،  مرکز حافظ‌شناسی از حافظ ‌پژوهان برتر در قالب‌های‌دیگر (همچون: انتخاب کتاب سال‌حافظ، معرفی پژوهش‌های برتر و تقدیر از حافظ ‌پژوهان و…) نیز قدردانی می‌کند. تا کنون فعالیت‌های تعدادی از حافظ‌پژوهان گرامی در قالب‌های یادشده در برنامه‌های مختلف ارج نهاده شده است؛ از آن جمله هستند: آقایان: دکتر منصور رستگار فسایی، دکتر رشید عیوضی، دکتر بهادر باقری، پرویز خایفی، هوشنگ فتی، محمد کانار (از ترکیه) و… .