دفاتر حافظ پژوهی

دفتر هفتم حافظ ­پژوهی

  دفتر هفتم حافظ ­پژوهی دربرگیرنده متن مقالات و سخنرانی­ های یادروز حافظ در مهرماه ۱۳۸۲ است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد گردآوری و از سوی مرکز حافظ­ شناسی منتشر شده است. دفتر با سخنرانیِ مدیر مرکز حافظ­ شناسی آغاز شده و در ادامه، مقالات حافظ ­پژوهانی چون دکتر بهروز ثروتیان، دکتر محمود عابدی، دکتر معصومه معدن­کن، شهریار مندنی­ …

ادامه نوشته »

دفتر هشتم حافظ پژوهی

  هشتمین دفتر حافظ‌پژوهی دربردارندة متن سخنرانی­ها و مقالات علمیِ یادروز حافظ در سال ۱۳۸۳ است. این مجموعه به‌کوشش جلیل سازگارنژاد از سوی مرکز حافظ­شناسی به چاپ رسیده‌است.بخش نخست این دفتر،گزیدةسخنرانیرییس‌جمهور، استاندار وقت فارس و… را در آیین گشایش یادروز حافظ دربردارد. در بخش دوم، مقالات حافظ‌پژوهانی چون منصور پایمرد، دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر منصور رستگارفسایی، دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر …

ادامه نوشته »

دفتر نهم حافظ ­پژوهی

  دفتر نهم حافظ ­پژوهی دربردارنده متن مقالات و سخنرانی­ های یادروز حافظ در مهرماه سال ۱۳۸۴است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد از سوی مرکز حافظ­شناسی و با همکاری نشر نوید منتشر شده است. دفتر حاضر با سخنرانیِ مدیر مرکز حافظ­ شناسی آغاز شده و در ادامه،مقالات علمی حافظ پژوهانی چون دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، دکتر سید احمد پارسا، …

ادامه نوشته »

دفتر دهم حافظ ­پژوهی

دفتر دهم حافظ ­پژوهی دربردارندة متن مقالات و سخنرانی­ های یادروز حافظ در مهرماه سال ۱۳۸۵ است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد از سوی مرکز حافظ­شناسی و با همکاری مرکز نشر دانشگاه شیراز منتشر شده است. بخش نخست دفتر به سخنرانی­ های نمایندة ولی فقیه در استان فارس، مدیر بنیاد فارس­ شناسی، استاندار فارس و معاون سازمان آیسسکو اختصاص …

ادامه نوشته »

دفتر یازدهم حافظ ­پژوهی

دفتر یازدهم حافظ ­پژوهی دربردارندۀ متن مقالات و سخنرانی­ های یادروز حافظ در مهرماه سال ۱۳۸۶ است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد گردآوری شده و از سوی مرکز حافظ‌ شناسی و با همکاریِ قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس به چاپ رسیده است. در بخش اول دفتر، مقدمه ­ای از مدیر مرکز حافظ‌‌ ­شناسی و نیز سخنرانیِ رئیس …

ادامه نوشته »

دفتر دوازدهم حافظ‌‌ پژوهی

دفتر دوازدهم حافظ‌‌ پژوهی دربردارندۀ متن مقالات و سخنرانی‌های یادروز حافظ در مهرماه ۱۳۸۷ است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد گردآوری شده و از سوی مرکز حافظ‌­ شناسی و با همکاریِ قطب علمیِ پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس به چاپ رسیده است. دفتر حاضر با مقدمه‌ای از مدیر مرکز حافظ شناسی و سخنرانیِ رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین …

ادامه نوشته »

دفتر سیزدهم حافظ ­پژوهی

دفتر سیزدهم حافظ­ پژوهی متن مقالات و سخنرانی‌های یادروزحافظ را در مهرماه ۱۳۸۸ دربردارد. این مجموعه از سوی مرکز حافظ‌­شناسی و با همکاریِ قطب علمیِ پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس و بنیاد فارس­ شناسی تهیه شده است. مطالب دفتر حاضر به کوشش الهام خواست­خدایی گردآوری و با همکاریِ نشر کوشامهر منتشر شده است. بخش نخست مجموعه، سخنرانی‌های مدیر بنیاد فارس­شناسی …

ادامه نوشته »

دفتر چهاردهم حافظ­پژوهی

دفتر چهاردهم حافظ­پژوهی شامل متن مقالات و سخنرانی­های علمیِ یادروز حافظ در مهرماه سال ۱۳۸۹ است که به کوشش الهام خواست­خدایی گردآوری شده است. این دفتر از سوی مرکز حافظ‌­شناسی و با همکاریِ قطب علمیِ پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس و بنیاد فارس­شناسی تهیه شده است. بخش اول مجموعه شامل سخنرانی‌های مدیر بنیاد فارس­شناسی، معاون رئیس جمهور، نمایندة شیراز در …

ادامه نوشته »

دفتر پانزدهم حافظ‌ پژوهی

دفتر پانزدهم حافظ‌ پژوهی، متن سخنرانی‌ها و مقالات علمیِ یادروز حافظ را در نوزدهم مهرماه ۱۳۹۰ دربردارد. این دفتر به کوشش الهام خواست­ خدایی گردآوری شده و از سوی مرکز حافظ‌­ شناسی با همکاریِ قطب علمیِ پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس و بنیاد فارس شناسی به چاپ رسیده است. بخش آغازین دفتر، سخنرانی­ های رئیس جمهور، مدیر بنیاد فارس ­شناسی، …

ادامه نوشته »

دفتر شانزدهم حافظ‌ پژوهی

شانزدهمین دفتر حافظ‌ پژوهی از سوی مرکز حافظ‌ شناسی وبا همکاری بنیاد فارس‌شناسی و قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس به‌کوشش الهام خواست خدایی گردآوری شد. این مجموعه که دربردارندة مقالات و سخنرانی‌های یادروز حافظ در مهرماه ۱۳۹۱ است، از سوی انتشارات ادیب مصطفوی به چاپ رسید. بخش اول دفترحاضر شامل چکیدة سخنرانی رییس‌جمهور، سفیر کشور آلمان، نمایندة ولی‌ …

ادامه نوشته »